Секторна програма Коменски /приключил/

P1130047
P1130053

Секторна програма „Коменски” е насочена към първата фаза на образованието – от предучилищната и началната до гимназиалната степен. Участници в нея са учениците, учителите, ръководните и административните кадри, както и представители на образователната власт, родителски асоциации, неправителствени организации и всички, развиващи дейност в сферата на средното образование. Участието в секторна програма „Коменски” допринася за повишаване качеството на училищното образование, формиране на личността на учениците и развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение. Програмата обхваща няколко основни дейности, всяка една от ко

ито предоставя различни възможности за повишаване на качеството на преподаването, засилване на европейските измерения в училищния живот, подпомагане на езиковото обучение и мобилността.

P1130051

Цели

* усъвършенстване качеството на училищното образование и процесите на формиране на личността на учeниците;
* развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение;
* активизиране използването на информационните и комуникационни технологии;
* развитие на граждански активно общество.

Оперативни цели

* подпомагане на международното сътрудничество и обмяната на опит между институциите и кадрите, заети в сферата на средното образование;
* насърчаване на разпространението на добрата педагогическа практика и на нововъведенията в управлението на училищата;
* поощряване на иновациите в педагогическите методи и средства;
* поощряване на равните възможности във всичките аспекти на образованието;
* подпомагане на интеграцията на ученици със специални образователни потребности (деца с увреждания) и на деца от малцинствени групи;
* насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и повишаване квалификацията на кадрите в сферата на средното образование;
* стимулиране на чуждоезиковото обучение.